Hopelijk inspireert deze website je om ideeën voor jouw koor en orkest te bedenken rond de koralen en koraalcantates. Met enthousiasme en passie ben je aan de slag gegaan om anderen binnen je vereniging of stichting hierbij te betrekken. Het lijkt erop dat het draagvlak groot genoeg is om het te gaan uitvoeren. Maar altijd weer staat tussen droom en daad de vraag naar geld. Hoe vind je voldoende financiële middelen om het idee te realiseren?

Ellen van der Sar heeft veel ervaring met het hele proces van fondsenwerving en zette een aantal relevante fondsen op een rijtje.

Dit artikel is bedoeld om je een beetje op weg te helpen bij de vraag op welke manier het project met behulp van externe financiering kan worden gerealiseerd. We beperken ons hierbij tot financiering door een aanvraag bij (landelijke, regionale of lokale) vermogensfondsen. We gaan hier dus niet in op overheidssubsidies, crowdfunding of het werven van sponsors uit het bedrijfsleven en donateurs op de particuliere markt. Maar ook daar liggen natuurlijk mogelijkheden.

Veel succes!

Waar vind ik fondsen voor mijn project?

In Nederland zijn honderden fondsen actief die allerlei maatschappelijke doelen steunen en stimuleren. De doelstellingen van die fondsen lopen zeer uiteen. Sommige fondsen steunen de ontwikkeling van jonge professionele musici, andere fondsen hechten aan participatie en educatie. Weer andere fondsen richten zich uitsluitend op activiteiten in een bepaalde regio.
Op Internet zijn diverse aanbieders actief, waar (al dan niet tegen betaling) een selectie kan worden gemaakt van voor jouw project geschikte fondsen. Het betreft o.a.

  • het FondsenBoek (voorheen uitgegeven door Walburg Pers, nu door Uitgeverij AUP), te koop of in te zien in de plaatselijke bibliotheek. Er is ook een online editie beschikbaar.
  • FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland is een branche-organisatie voor fondsen. Je kunt hier niet direct aanvragen, maar je vindt er wel de weg naar circa 350 fondsen met allerlei verschillende doelstellingen.
  • De website Fondswervingonline.nl biedt o.a. een kennisbank en allerlei tips bij de aanvraagprocedure. Volledige toegang tot deze informatie gaat via een abonnement.
  • Recent is daaraan toegevoegd FindnFund!, een soort ‘booking.com’ voor Nederlandse goede doelen en fondsen.

Het VSBfonds heeft op haar website een online cursus fondsenwerving staan, ontwikkeld in samenwerking met de 3F Academy, een beroepsopleiding voor fondsenwerving. In zeven korte lessen worden de belangrijkste thema’s die bij fondsenwerving aan de orde komen, toegelicht. Op dezelfde website staat ook een pdf waarin alles over de verschillende aspecten na te lezen is.

De meeste fondsen beschrijven op hun websites uitvoerig hoe een aanvraag bij hun fonds kan worden ingediend. Vaak is het mogelijk een zogenaamde digitale ‘quick scan’ in te vullen, waaruit blijkt of jouw idee binnen de doelstelling van dat fonds past en of het dus zin heeft om een aanvraag in te dienen.

Landelijke fondsen stellen meestal als eis dat de aanvrager een rechtspersoon moet zijn (vereniging of stichting), ze hanteren vaste aanvraagtermijnen, (lange) doorlooptijden en een groot aantal criteria waaraan een project moet voldoen.  Vandaag een aanvraag doen voor een project dat binnen 6 maanden plaatsvindt, is vrijwel kansloos. Vaak worden limieten gesteld aan de omvang van een (onderdeel van de) aanvraag, bijvoorbeeld max. 3 A4  of max. 3000 woorden.
In alle gevallen is het van belang dat je aanvraag goed gemotiveerd is en aansluit bij het beleid en de doelstellingen van het aangeschreven fonds. Meestal zul je bij meerdere fondsen een aanvraag indienen. Schrijf je projectplan daarom bij voorkeur wat ‘algemener’. In de begeleidende brief aan de afzonderlijke fondsen kun je verwoorden hoe je project aansluit bij (het beleid en de doelstellingen van) het aangeschreven fonds.
Bel of mail gerust naar het fonds als je twijfelt over iets en graag wilt afstemmen over je aanvraag.

Enkele landelijke fondsen veronderstellen wij bekend:

 

Geschikte fondsen voor L500B300

Hieronder volgen enkele landelijke en regionale fondsen, die geselecteerd zijn op hun mogelijke passendheid bij projecten in het kader van L500B300.
Van belang blijft om je te realiseren dat de meeste fondsen activiteiten van religieuze aard uitsluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor kerkdiensten,  waarin een cantate van J.S. Bach wordt uitgevoerd.  

Landelijke fondsen

Amarte – www.amarte.nl
Het Amarte Fonds is in 2019 opgericht door een aantal families die de kunsten omarmen. Samen hebben zij besloten om financiële middelen beschikbaar te stellen aan innovatieve kunstenaars voor projecten op het gebied van zowel muziek, theater, film, beeldende kunst en literatuur als interdisciplinaire projecten. Amarte wil graag een springplank zijn, daarom bieden ze ontwikkelbijdrages en projectbijdrages voor kleinschalige projecten. Ze geven de voorkeur aan korte, enthousiaste aanvragen.

 

BILThttps://protestantsekerk.nl/fondsen/commissie-lutherse-traditie/
Kerkelijke gemeenten – dus niet alleen lutherse – die een project starten waardoor de lutherse traditie wordt bewaard en ingebracht in het geheel van de kerk, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de commissie Bewaren en Inbrengen Lutherse Traditie (BILT).

 

Haëlla Stichtinghttps://haella.nl/stichting/

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. Ze luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen. ‘Kiemen’ die anderen helpen en inspireren. Vernieuwende projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn.

Thurkowfondshttp://www.stichtingthurkowfonds.nl/

Het uitoefenen van weldadigheid, in hoofdzaak door het geven van bijdragen aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. 

 

Tiny & Anny van Doorne Fonds – https://www.stg-tiny-en-anny-van-doorne.nl/

Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

Vermeulen Brauckman Stichting – https://vermeulenbrauckman.nl/ 

De Vermeulen Brauckman Stichting steunt grote culturele projecten die de Bijbel op een kunstzinnige wijze ontsluiten voor een breed publiek. Ook bieden zij een helpende hand aan nieuwe, nog voor groei vatbare initiatieven. Het is voor de Vermeulen Brauckman Stichting van groot belang dat de Nederlandse Bijbeltekst ook werkelijk aan bod komt in het project, bij voorkeur niet verpakt in te veel eigen taal of beelden. Daarnaast is het van belang dat de tekst van de Bijbel op een nieuwe, verrassende wijze naar voren wordt gebracht.

 

Regionale of lokale fondsen

Je kunt je met je aanvragen richten op de grote landelijke fondsen, maar soms maak je lokaal of regionaal ook een goede of zelfs betere kans. Dat vereist uiteraard wel enig speurwerk in je regio. Welke fondsen steunen het lokale theater? Wie maken er deel uit van de lokale serviceclubs en zitten in het bestuur van een vermogensfonds? Welk fonds draagt jaarlijks bij aan het welslagen van het buurt- of dorpsfeest? Wie financierde ook al weer de restauratie van de klokkentoren of het historische orgel? De directe verbinding met een gemeente of regio kan heel waardevol zijn, zowel voor de aanvrager als het verstrekkende fonds.

Tip voor het bezoek aan elke website: kijk welke projecten in de afgelopen periode zijn toegekend en voor welk bedrag. Dit staat soms op een aparte pagina op de website, maar soms ook ‘verstopt’ in het (financiële) jaarverslag van het fonds.

Enkele verzamelwebsites van fondsen werkzaam in / rond de vier grote steden:

Rotterdamse fondsen – https://www.rotterdamsefondsen.nl/
De fondsenzoeker is een initiatief van de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Op https://www.rotterdamsefondsen.nl/alle-aangesloten-fondsen/ staan alle fondsen vermeld. Op de website kan ook gezocht worden naar werkgebied of thema, bijvoorbeeld ‘Kunst en cultuur’.

Utrechtse provinciale fondsen – https://fondsenutrecht.nl/

Handige website van samenwerkende fondsen in de provincie Utrecht.

Amsterdamse fondsen  – https://www.vca.nu/amsterdamse-fondsen-op-een-rij/

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft een overzicht opgesteld van verschillende (lokale) Amsterdamse fondsen, maar biedt daarnaast ook een veel breder overzicht van landelijke fondsen op het gebied van welzijn, jongeren, ouderen.

Fondsen voor initiatieven in Den Haaghttps://pepdenhaag.nl/fondsen-voor-initiatieven-in-den-haag
PEP, de Haagse organisatie van en voor vrijwilligers, publiceerde een overzicht van alle fondsen in de regio Den Haag, op verschillende beleidsterreinen gegroepeerd.

Overige regionale fondsen

Fonds De Haaf (ondergebracht bij Maatschappij van Welstand) –  https://mvw.nl/onze-fondsen-op-naam/

Fonds De Haaf  verstrekt subsidie voor initiatieven met een vernieuwend karakter. Bijvoorbeeld: projecten met een combinatie van evangelie en theater, kerk en cultuur of religie en maatschappij. Met name kerkelijke gemeenten van de PKN in de provincie Noord-Holland boven Amsterdam komen in aanmerking.

Van den Tweel Foundationhttps://www.vandentweelfoundation.nl/

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van (onder andere) welzijn, kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, kerk en religie in de omgeving waar de Van den Tweel groep bedrijfsvestigingen heeft: (Gelderland) Bennekom, Nijkerk en Voorthuizen; (Utrecht) Woudenberg; (Noord-Holland) Diemen.

Boudewijn van Gorp Stichting voor Goede Doelen – http://boudewijnvangorp.nl/

Het fonds heeft als doel het bevorderen van het sociale en culturele leven in Midden-Brabant. Ze ondersteunen initiatieven en organisaties in Midden-Brabant die bijdragen aan het sociale en culturele welzijn. De ondersteunde organisaties kunnen zeer divers zijn, waaronder amateurgezelschappen, gildes, kerkgenootschappen, organisatoren van evenementen, ouderverenigingen van scholen, scouting en soms ook professionele organisaties.

Stichting Beringer Hazewinkelhttps://beringerhazewinkel.nl/projecten/

Stichting Beringer Hazewinkel is een particulier vermogensfonds voor het stimuleren van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten in de provincies Groningen en Drenthe. De projecten dienen een bovenregionale uitstraling te hebben. De stichting vindt het van belang om aan artistieke vernieuwing en kwaliteit bij te dragen en in het bijzonder aan het bevorderen van talentontwikkeling.

Debman Foundationhttps://www.debman.nl/

De Debman Stichting verleent steun aan: sociale projectentalentvolle kunstenaarsgezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de Haagse regio in de vorm van eenmalige donaties, stipendia en prijzen.

 

Tot slot

In een andere bijdrage wordt ingegaan op het schrijven van een projectplan, het opstellen van een begroting en een dekkingsplan en alles wat daarbij komt kijken.